Data Center Management

Our Solutions

Data Center Management

เพื่อตอบสนองความพึงพอใจในความต้องการของลูกค้า อย่างไม่มีขีดจำกัด ทำให้เรามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง และนำเสนอระบบบริหารจัดการ ที่หลากหลายสำหรับศูนย์ข้อมูล ศูนย์ควบคุมบัญชาการ ศูนย์ปฏิบัติการระบบเครือข่าย ตลอดจนระบบรักษาความปลอดภัย จากทีมงานและวิศวกร เพื่อองค์กรของคุณ เช่น ระบบบริหารจัดการการเข้าถึงเครื่องแม่ข่าย (KVM Server Access Management) รางไฟอัจฉริยะ (Intelligent PDU)  ระบบตรวจจับสภาพแวดล้อม (Environment Monitoring) ตลอดจนระบบบริหารสินทรัพย์ (Asset Management) ภายในศูนย์ข้อมูล และเครื่องมืออื่นๆ ที่ได้มาตรฐานและทันสมัยสำหรับระบบบริหารจัดการโครงสร้างศูนย์ข้อมูลสมัยใหม่ (Second-Generation DCIM)

Our Solutions

Data Center Management

  • Data Center Infrastructure Management (DCIM) and Data Center Service Optimization (DCSO) tools
  • RFID Sensor & Asset Management
  • KVM-over-IP and centralized server access management tool
  • Intelligent Power Distribution Unit (I-PDU)
  • Power & Environment management Software tools