งานกีฬาสร้างความสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2562
บริษัท เคเบิลคอม เน็ทเวิร์คส จำกัด จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องกันทุกปี

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.